Navigation:  Výpočty >

Suma délek linií

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Další chování programu záleží na to, zda byl před spuštěním funkce jsou vybrány nějaké prvky. O výběru grafických prvků pojednává kapitola Výběry grafických prvků.

Není vybrán žádný prvek:

Program požaduje zadání vrstvy pro výpočet součtu délek všech linií v zadané vrstvě. Například ve vrstvě pro novou vlastnickou hranici lze funkci použít jako podklad pro vyúčtování měrných jednotek GP.

Jsou vybrány nějaké prvky:

Program sečte délky všech vybraných linií.