Navigation:  GP-ISKN referenční část > Parcely geometrického plánu… >

Díly (parcel GP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Záložka díly slouží k automatickému určení dílů parcel pro jejich následné vyrovnání a zpracování v programu GEOMETR. Export těchto dílů do souboru pro zpracování v jiných programech zatím řešený nebyl (bude řešený až na základě případných požadavků uživatelů). [Video zde].

Funkce je založená na automatickém hledání obvodů starých a nových parcel a hledání průniků mezi nimi pomocí topologických funkcí, proto pro její úspěšné použití stisknutím tlačítka "Naplnit díly" je zapotřebí předem splnit několik základních požadavků:

Musí být naplněny parcely dosavadního a nového stavu (na záložkách "Dosavadní stav" a "Nový stav") a musí být nakreslena kresba pro export do VFK.

Musí být zadané parcely nového stavu. Není třeba k nim plnit výměry a jejich kvality, ale je nutné správně nastavit druh pozemku a způsob využití.

Pokud je toto vše splněno, stačí stisknout tlačítko "Naplnit díly" a program sám automaticky prohledá celou kresbu a určí jaké díly parcel vznikají a jakou mají výměru, jaká je kvalita této výměry a jaký je nejhorší kód kvality bodu, který na výpočtu výměry dílu podílel. Stejným způsobem program rovnou automaticky určí i díly BPEJ.

Jaké jsou limity automatického algoritmu

Samozřejmě ne všechny díly budou vždy určeny naprosto přesně se 100% spolehlivostí. Bohužel i v rámci katastrálních map se najdou případy, které plně neodpovídají topologicky čisté kresbě. Například jsme narazili na případy, kdy bod jedné hranice byl jen několik milimetrů od hranice jiné, které nebyl součástí. Občas je tedy obtížné automaticky rozpoznat, kdy se jedná bod na hranici a kdy ne, případně jsou-li dva body v mapě k sobě blíže než 10 cm. Tedy bohužel nelze stanovit naprosto jasné tolerance pro automatická řešení takových situací - někdy se jedná o pouhý rozdíl ze zaokrouhlení a někdy jsou to skutečně dva různé body v katastrální mapě. Z těchto důvodů je nutné následně zkontrolovat obvody nalezených dílů. K tomu je určena funkce "zvýraznění dílu", tohoto dosáhnete poklepáním (dvojklik) na díl v seznamu. Program zvýrazní obvod dílu a všechny použité body na něm a tak je možné vizuálně zkontrolovat, zda byl díl určen správně a jeho obvod byl veden po správných bodech.

Vazbu na tento algoritmus má nastavení Tolerance při hledání uzavřené plochy, které je přednastavené na 0,005 m a mělo by tak automaticky řešit zaokrouhlování bodů na cm, viz Tolerance při hledání uzavřené plochy. Tuto hodnotu by téměř nemělo být nutné měnit, ale v některých výjimečných případech určité konfigurace kresby KM, může pomoci její zpřísnění třeba až na 0,00001 m. Z těchto důvodů je sice přístupná uživateli, ale nukládá se do nastavení a při každém spuštění programu je opět nastavená na 0,005 m.

Využití seznamu dílů pro tabulky GP

Výsledný naplněný seznam dílů je v programu GEUS určený primárně pro následné zpracování samostatným programem GEOMETR (není součástí licence programu GEUS). Tento program umí z tohoto seznamu dílů a dat na ostatních záložkách provést téměř automatické vyrovnání dílů a i sestavit "výpočet výměr", "výkaz výměr", "výkaz BPEJ" a vyplnit i popisové pole GP.

Do programu GEOMETR se tato data předávají přes soubor *.GGP stejně, jako tomu bylo dosud pro parcely dosavadního a nového stavu.

Pokud používáte k tomuto účelu jiný program a chtěli byste do něj předat tento seznam dílů, můžeme vám připravit jejich export do CSV.

dily_parcel_gp

Pro správné použití funkce je dobré znát základní princip toho, jak program postupuje:

"Naplnit díly" - kroky funkce:

1.Pokud jsou nějaké díly naplněné tak je po odsouhlasení uživatelem zruší.

2.V datovém pohledu "po upřesnění" nalezne hranice parcel dosavadního stavu a doplní si u parcel položku kódu kvality nejhoršího bodu na obvodu (ta je využita v programu GEOMETR).

3.V datovém pohledu "po zavedení GP" nalezne hranice parcely nového stavu a doplní u parcel položky kódu kvality nejhoršího bodu na obvodu, způsob určení výměry a hodnotu výměry, pokud nebyla u parcely již zadaná. Výpočet výměry není v tomto kroku není protokolován.

4.Provede vyhledání všech dílů parcel přes průniky obvodů dosavadních a nových parcel.

5.Provede automatické označení dílů parcel pokud se nová parcela skládá z více dílů dosavadních parcel. Pokud je nastaven přepínač "Díly do kresby", tak vloží text označení dílů do kresby. Parametry textu jsou převzaty dle aktuálního nastavení.

6.Všechny nalezené díly se přidají do seznamu dílů se všemi vyplněnými údaji. "Ruční" přidání dílů zatím není možné, pouze lze díl ze seznamu odebrat.

dily_kresba

Díly do kresby:

Jedná se pouze o prosté vložení textu do kresby na polohu definičního bodu dílu (tu si program automaticky určí). Z hlediska výpočtu dílů nemá toto vložení textu označení dílu žádný další význam. Pokud uživatel tento text smaže nebo přesune na jinou polohu, tak to na naplněné díly nemá žádný vliv. Není tam žádná vazba mezi textem ve výkresu a dílem. Jedná se tedy jen o pomůcku a uživatel si může následně označení dílů upravit naprosto dle svého uvážení bez vlivu na ostatní funkce a výpočty.

Protokolace:

Při spuštění funkce "Naplnit díly" sice proběhnou veškeré výpočty, ale ty v této chvíli záměrně neprotokolují. Protokolaci výpočtu všech výměr je zapotřebí spustit následně pomocí tlačítka "Protokolace". Toto řešení umožňuje následně upravit uživateli označení dílů dle svého uvážení. Protokoluje výpočet výměr dílů a nových parcel do výpočetního protokolu. U dosavadních parcel, které celé tvoří díl nové parcely v označení ve výpočtu přidá text "původní". Nejdříve se protokolují díly parcel, pak dosavadní, které celé tvoří díl a nakonec nové parcely.

GP s upřesněnými hranicemi:

Datový pohled "po upřesnění" (krok 2. výše) je použit proto, že pro určení výměr dílů je zapotřebí použít upřesněné hranice a ne původní hranice z VFK.

Pokud tedy dochází k upřesnění je zapotřebí tyto nové nakreslené upřesněné hranice označit tím, že je pomocí tlačítka "Upřesnění - Zapnout" označíme jako upřesněné. Aplikuje se na vybrané hranice nakreslené jako nový prvek ISKN "hranice parcely standardní".

Naopak hranice původní (stávající hranice z VFK), které se upřesňují a tedy se ruší z důvodu upřesnění, je zapotřebí označit pomocí tlačítka "Upřesnění - Rušit upřesněné" (funguje na všechny vybrané linie hranice a vnitřní kresby).

Pokud jsou nějaké hranice upřesňované pro výpočet dílů, ale následně nejsou v GP použity jako nová hranice, je zapotřebí je označit tlačítkem "Upřesnění - Nepoužité - Zapnout" (funguje na všechny vybrané linie nové hranice a upřesňované hranice). Dříve uživatelé takový případ řešili asi nejčastěji pomocnou kresbou v pomocné vrstvě, kterou zapnuli ve chvíli, kdy výměry takových dílů počítali, protože tato kresba do exportu VFK použita není.

Díky tomuto řešení program pro výpočet výměr dílů použije upřesněné hranice a nevznikají tak díly, které by bez těchto kroků vznikly "nadbytečně", protože upřesněním hranic nové díly nevznikají.

Neexistuje ale žádná vazba, ke které stávající rušené hranici odpovídá nová upřesněná hranice. To program nepotřebuje vědět. Není tedy kontrolována vzdálenost upřesněné hranice od původní hranice, to je čistě věcí uživatele. Program jen potřebuje aby byla topologicky čistá kresba dosavadních parcel po upřesnění (aby všechny linie byly dochyceny na body).

Oba tyto typy linií lze odlišně vizualizovat na záložce "Zvýraznění" v dialogu "Grafické prvky geometrického plánu". Stejně jako to zatím šlo např. pro "Nové prvky" a "Rušené prvky".

Stejně tak lze využít typy "Datových pohledů" (viz obr. výše)

o"po upřesnění" - zobrazuje současný stav mapy po upřesnění hranic (nezobrazuje "Rušené upřesněné" a zobrazuje "Nové upřesněné" a "Nepoužité upřesněné"). Pokud není v kresbě použito "upřesnění", tak tento datový pohled zobrazí to samé co datový pohled "současný stav".

o"pro výpočet dílů" - v tomto pohledu je vlastně zobrazeno to samé co po upřesnění, ale zároveň je tam zobrazena kresba změn GP, tedy jaké nové hranice se vytváří a které se v GP ruší. V tomto pohledu dochází k výpočtu dílů a tento pohled si také program pro automatický výpočet dílů vnitřně nastaví.

Opravovaná hranice:

Postupuje se shodně jakou u upřesňované hranice, tedy použijí stejná tlačítka jako v případě upřesnění, jen program nezobrazuje tento význam tlačítek v jejich názvu ... ;-)