Navigation:  Nastavení > Obecné... >

Tolerance při hledání uzavřené plochy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato hodnota znamená, že do zadané vzdálenosti se body a průsečíky považují za matematicky shodnou polohu - použije hodnota souřadnic existujícího bodu, která je zaokrouhlená dle nastavení pro seznam souřadnic.

To řeší například problém se zaokrouhlováním na cm v rámci KN, kdy vypočtený průsečík čar a bod zaokrouhlený na cm se liší až o teoretických 7 mm. Nicméně v rámci katastrálních map se mohou vyskytnout případy, kdy její kresba nemusí splňovat předpoklady "topologicky čisté" kresby a může být nutné tuto hodnotu snížit proti přednastavené hodnotě 0,005 m. Taková potřeba by se měla vyskytnout pouze výjimečně, proto se tato hodnota neukládá a platí pouze do ukončení programu.

Pro výpočet dílů BPEJ v rámci funkce Díly (parcel GP) se automaticky nastavuje řádově přísnější hodnota z důvodu toho, že body hranic BPEJ a KM nemají mezi sebou žádnou vazbu a mohou náhodně ležet i přesně na sobě.