Navigation:  Body >

Doplnění SPOL bodu bez souhlasného prohlášení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkci lze použít na již vybrané body nebo body vybírat po jednom dodatečně. Slouží k doplnění souřadnic polohy u bodů s KK[4 až 8], tedy k bodům, které zůstávají s KK původní mapy. Tedy asi se vždy bude jednat o body bez "souhlasného prohlášení".

Tato funkce tedy provede následující kroky: zkopíruje bod s (+)ČB do bodu (-)ČB (viz Dvojí souřadnice v GEUSu) se stejnými souřadnicemi a dle nastavených pravidel pro zobrazení bodů (viz Nastavení - Pohled...) a původnímu bodu změní kód kvality na nastavenou hodnotu, pokud je přepínač pro změnu kódu kvality bodu zapnut, viz obrázek.

clip0268

Význam této úpravy v logice práce s dvojími souřadnicemi

Všechny body jsou v terénu měřeny v 3. třídě přesnosti, tedy s KK[3].

Pokud k takový bod leží na hranici dvou vlastníků, nemusí k němu být podepsáno souhlasné prohlášení. Pokud souhlasné prohlášení není a hranici tvoří body s KK[4 až 8], musí i tento bod dostat stejný KK[4 až 8]. Pokud by uživatel tedy u bodu pouze změnil KK z [3] na např. [8], neuměl by program takový bod odlišit od bodu, který byl pouze vypočtený (například jako průsečík s původní hranici) nebo byl získán digitalizací mapy (např. z rastru) nižší přesnosti, takové body budou mít totiž také KK[4 až 8]. Doplněním polohy (v GEUS bod s (-)ČB) se programu jasně sdělí, že bod byl měřený a má polohu, i když je v tomto případě poloha shodná s obrazem bodu.

Tedy body obrazu s KK[4 až 8], které nemají v GEUSu explicitně zadanou polohu, se exportují do VFK (a vypisují do seznamů) pouze jako souřadnice obrazu bez polohy. Pokud se u takových bodů má exportovat i poloha (shodná s obrazem), musí se souřadnice polohy v GEUSu vytvořit. K tomu slouží tato funkce, která je vytvoří jako kopii obrazu.

Viz také Konstrukce GP - záložka "Typy" - pro zobrazení bodů dle typu, přidána volba "nepodepsané", tato volba zobrazuje body s KK[4 až 8], u kterých existuje měřená poloha bodu (SPOL) s  KK[0].

Nastavení jiného čísla ZPMZ, než je aktuální číslo ZMPMZ

Formát VFK má v údajích o takto doplněných souřadnicích exportován údaj o ZPMZ, ve kterém byl bod určen. Standardně program doplňuje číslo aktuálně nastaveného ZPMZ. V některých výjimečných případech je zapotřebí do souboru VFK přiřadit / exportovat jiné číslo ZPMZ.

Změna takto přiřazeného ZPMZ se pro konkrétní bod provede zadáním tohoto do popisu tohoto bodu. Tedy doplňovanému bodu SPOL (bod s mínus číslem), který má jiné číslo ZPMZ (ve kterém byl bod SPOL určen) než je aktuální ZPMZ (ve formátu VFK se jedná o údaj nazvaný CISLO_ZPMZ_MER), se v seznamu souřadnic do popisu bodu zadá text ZPMZ_M_ a za ním požadované číslo ZPMZ.

Příklad: Uživatel má přidělené a nastavené ZPMZ číslo 200.  V mapě KMD u nějakého bodu s [KK8] bez evidovaného SPOL zjistí, že bod byl v JTSK určen v ZPMZ 101, ale při tvorbě KMD se tato skutečnost do databáze ISKN nedostala. V GEUSu tedy doplní bod SPOL (mínusový bod) a do popisu dá text ZPMZ_M_101. Při exportu do VFK program takovému bodu naplní položku CISLO_ZPMZ_MER hodnotou 101.