Navigation:  Nastav > Konfigurace - kofigurační soubory >

Nastavení konfiguračních souborů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

nastav_konf_sou

V rámci programu GEUS jsou tři události, kdy se načítá konfigurace programu z konfiguračních souborů. Jedná se o spuštění programu, otevření seznamu souřadnic a vytvoření nového seznamu souřadnic.

1. Spuštění programu

Při spuštění programu načíst konfigurační soubor: Pokud uživatel nic nenastaví a ponechá nastavení pro výchozí konfigurační soubor prázdné, ukládá program nastavení při svém ukončení do souboru po jménem uživatele přihlášeného do Windows s příponou "*_z.ini" a tento soubor také při svém spuštění načte. Tedy je zajištěné, že program se spouští pro stejného uživatele v tom stavu, v jakém byl ukončen.

Při spuštění programu načíst konfigurační soubor je vyplněno: Program při spuštění vždy načte tento soubor. Tento soubor se však při ukončení programu neukládá - tím je zaručené, že program vždy startuje v tom stavu, v jakém uživatel požaduje.

oSoubor se vytvoří pod uživatelem zvoleným jménem pomocí tlačítka "Uložit jako" z formuláře výše.

oPokud je zvolený soubor zapotřebí aktualizovat, provede se to tlačítkem "Uložit" z formuláře výše nebo příkazem Uložit výchozí konf. soubor z hlavního formuláře (menu "Nastav").

oObnovení (načtení) výchozího nastavení se provede tlačítkem "Načíst nastavení do paměti" z formuláře výše nebo Načti výchozí konfigurační soubor z hlavního formuláře (menu "Nastav").

oSoubory mají příponu *.zkp ( Základní Konfigurace Programu) a tlačítko "Otevřít (načíst) soubor základního nastavení" z formuláře výše tak nabízí jen uložené základní konfigurace programu.

Po spuštění programu vždy hned následuje buď otevření existujícího seznamu souřadnic nebo vytvoření nového:

2. Otevření seznamu souřadnic

Pokud je zapnutý přepínač Ukládat konfigurační soubor ke každému seznamu souřadnic, je s každým zavřením seznamu souřadnic uložen zároveň i jeho konfigurační soubor stejného jména jako má seznam, ale s příponou CFS. Tento konfigurační soubor je pak automaticky načten i při otevření seznamu souřadnic. Tedy seznam souřadnic se pak otevře vždy s přesně tím samým nastaveným, jaké bylo při jeho zavření. Seznam souřadnic se zavírá nejen při ukončení programu, ale i před každým přechodem na jiný seznam souřadnic (původní se zavře, jiný otevře).

Pokud je soubor CFS smazán nebo dojde např. k přenosu zakázky na jiný počítač bez souboru CFS, zůstane program v nastavení, které načetl v předchozím kroku 1.

3. Vytvoření nového seznamu

Nový seznam souřadnic lze vytvořit nejen ihned po spuštění programu (po události ad 1.), ale i kdykoliv, kdy je už nějaký seznam souřadnic otevřený (proběhla událost ad 2.). Uživatel však může mít požadavek, že při každém vytvoření nového seznamu chce mít program vždy ve stejném výchozím stavu a aktuální nastavení se má resetovat do tohoto výchozího stavu. To je dáno tím, že v GEUSu vytvoření nového seznamu souřadnic znamená většinou i vytvoření nové zakázky, tedy že nový seznam seznam souřadnic se vytváří v novém samostatném adresáři, který většinou zakázku reprezentuje.

Pokud je ve formuláři výše vyplněný "výchozí konfigurační soubor", je na formuláři Vytvořit nový seznam zobrazena možnost pro načtení tohoto souboru, pokud ne, zůstane při vytvoření seznamu souřadnic nastavení programu nezměněné.

Převzetí nastavení z verzí programů GEUS 24.0 a starších

Tato úprava logiky výchozích konfiguračních souborů byla zavedena ve verzi 25.0.

Soubory *.CFS (*.CFV) se v rámci zakázek, seznamů souřadnic a výkresů nadále načítají, pouze nově zavedená nastavení budou mít výchozí hodnoty tak, jak byly nastaveny v programu.

Výchozí soubor GEUS.INI ze starších verzí lze ve verzi 25.0 převzít tak, že se nakopíruje do Hlavní adresář pro sdílené definice a vzory. Pokud verze 25.0 najde v tomto adresáři soubor GEUS.INI, tak ho načte a uloží jako soubor GEUS.ZPG a ten nastaví jako "výchozí konfigurační soubor". Soubor GEUS.INI je poté přejmenován na "GEUS_BAK.INI", tedy v případě potřeby je možné tuto zálohu znovu použít.

Přepínání základního nastavení programu pro různé technologie práce (geometrické plány, mapování, "inženýra"...)

Základní nastavení může být rozdílné pro různé typy zakázek, tedy jiné nastavení je například vhodné pro zpracování GP a jiné pro inženýrskou geodézii. Uživatel má možnost si vytvořit libovolné množství nastavení tak, že je uloží pod různými jmény pomocí tlačítka "Uložit jako" z formuláře výše. Soubory mají výchozí příponu ZKP - Základní Konfigurace Programu.

Při otevírání souboru s nastavením (konfigurací) programu nabízí program soubory jen s příponou ZKP, tedy pokud mají soubory memotechnicky zvolená jména, je přepínání různých technologií (různých nastavení programu) jen záležitostí načtení příslušného souboru *.ZKP.